Psikolog Ve Psikolojik Danışman Rehber Öğretmenlerin Durumları


01 Haziran 2010

8874


PSİKOLOG VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN REHBER ÖĞREMENLERİN DURUMLARI “Son Yapılan Düzenlemelerle…”

 

     Değerli Dostlar ve Saygıdeğer Meslektaşlarım…

    Ben 2009 yılı içinde, daha önce bu konuda çok sayıda makale yazdığım için durum anlaşılmıştır şeklinde düşünerek; makale yazmadım. Ancak son günlerde bazı derneklerin,kurumların ve meslektaşlarımın yanlış yorumlamalarını ortadan kaldırmak amacı ile bu makalemi yazmaya karar verdim.

      Daha önce özel eğitim ve PDR alanının, tarihi gelişimi ve ülkemize girişi konusunda, makalelerimde belirttiğim önemli hususları, bu alanda çalışanlara ışık tutmak amacıyla; tekrarlamamın yaralı olacağını düşünmekteyim.

     Çağdaş, demokratik, bireysel ve öğrenci merkezli ve yönlendirici  yapıya sahip,eğitim sistemlerinde; her düzeydeki Eğitim  Öğretim Kurumunda özellikle Orta Öğretim Kurumlarında;Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerine, duyulan  ihtiyaç ve önemi artırmıştır. “ 1960 lı yıllardan sonra, 2. 5 Yıllık Kalkınma Planı, VII Milli Eğitim Şurası. Özellikle VIII. Eğitim Şurası’nda Orta Öğretimin 1. sınıfının “Yöneltme Sınıfı “ olması kararlaştırılmıştır. Ülkemizde, bu alanda ilk lisans programı, 1965-1966 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde “Eğitim Psikolojisi ve Rehberlik Bölümü” adıyla
kurulmuştur. Daha sonra, YÖK kurulunca, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı adını almıştır.  IX. Milli Eğitim Şurasında “Rehberlik Dersinin” zorunlu olması; kararları alınmıştır. 1970 ılında, 24 uygulama okulunda Rehberlik Hizmetlerinin Psikoloji ve Pedagoji “TTKK”  mezunları “Eğitim Uzman Yardımcıları olarak atanmaya başlamıştır.  “ 2 saat rehberlik”  1974 yılında  Eğitim Enstitüsü mezunları “Rehber Öğretmen “ Üniversite mezunları “Rehberlik Uzmanı , Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler / Fen Edebiyat Psikoloji  Ana Bilim Dalı mezunları “Üniversiteler Arası Kurul ve daha sonra YÖK kararları ile Psikolog ünvanı ile atanmışlardır. 1989 yılında YÖK, Eğitim fakültelerinin PDR bölümleri ile Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin EPH ile arasında birlik sağlamak gereğini duyarak; bu bölümlerin adını “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” olarak belirlemiştir. Eğitim Kurumları’nda görev alan bu bölüm mezunlarına “YÖK’ te görev alan bir hocamızın, adını vermeyeceğim….” Dahiyane buluşu ile: o yıllarda kullanılan, Psikolog ünvanını yada Psikolojik Danışman ünvanını kullandırırsak; hastane yerine eğitim-öğretim kurumlarına atandıklarında ders ücreti alamazlar….Rehber Öğretmen ünvanı verirsek, diğer öğretmenle gibi ek ders ücreti alırlar…” Daha sonra, 1990,1991,1992 yılları arasında mezun olan EPH mezunlarının bazısı Psikolog ünvanı kullanırken, bazıları da aynı yıl aynı programı bitirmelerine karşın, bu unvan verilmemiştir. Bu yanlış ve eşitlikle bağdaşmayan uygulamalar sonucu; bu alanın özlük haklarını korumak amacıyla,1989 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği kurulmuştur. Yargı organları da, YÖK’ ün aynı konuda, 1989-1990 yılları arasında peş peşe iki farklı karar alarak TARİHE GEÇMİŞTİR”   1 kararda, Üniversiteler Arası Kurul Görüşü ile EPH, Psikolog ünvanı kullanır. 2. kararda, EPH Programı’na ve Psikolog ünvanı ile mezun olacağı düşüncesi ile kayıt yaptıran; 2.3. ve son sınıf öğrencilerine “Rehber Öğretmen” ünvanı kullanır. Kararını almıştır.” Kaynak: Gelecegin Egitimi-2003/ Halil TÜRKMEN – Çağdaş, Bireysel ve Yönlendirici Eğitim Dizgesi” 

 

 Özel Öğretim Kurumları genel Müdürlüğü’nün; gönderdiği genelge ve yazıları, bazı meslektaşlarım yanlış yorumlar yapmış, bazıları da ilgili kanunu, yönetmelikleri, yönergeleri incelemeden yada inceleyerek; çıkan genelge ve yazılara, yanlış yorumlar getirmişlerdir. Oysa Anayasal yönetsel düzlemeler hiyerarşik sıralamasına  göre  “Anayasa, Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Genelge” yer alır. Alt basamakta yer alan düzenlemeler ve hükümler; üst basamağa göre düzenlenir.

     Buradan şu anlamlar çıkarılabilir. Eğitim, Anayasaya uygun düzenlenmek zorundadır. Çıkarılan bir yönetmelik, anayasaya ve kanunlara, uygun olmadan çıkarılamaz. Yani Psikolog/ Psikolojik Danışman Rehber Öğretmenlerin durumları konusunda asıl bağlayıcı olan 5580 sayılı “Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ dur. 08.02.2007” kanuna uygun çıkarılan yönetmelikler dikkate alınmalıdır.Genelge ve yazılar yönetmelik kadar bağlayıcı değildirler.

      Bu kanunda, Madde 2: Kurum: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını,,

    Madde 8: “Kurumlarda Çalıştırılacak Personel”:Kurumların yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde, en az dengi resmî öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar, resmî dengi bulunmayan kurumların yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde ise yönetmelikle belirtilen nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir.

    08.Mart-208 tarih ve 26810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren Milli Eğitm Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği:

   r) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi: Özel eğitim gerektiren bireylerin konuşma ve dil gelişim güçlüğü, ses bozuklukları, zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal veya davranış problemlerini ortadan kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye indirmek, yeteneklerini yeniden en üst seviyeye çıkarmak, temel öz bakım becerileri ile bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını,                          Görevlendirme şartları:

             MADDE 31 – (1) Her derece ve türdeki kurumlara öğretmen olarak atanacaklarda resmî öğrenim kurumlarına atanacaklarda aranan nitelik ve şartlar aranır. Resmî dengi bulunmayan özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde Bakanlıkça belirtilen nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir.

  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 25/11/2008 tarih ve 0.19.01.03.24.P2/59272 sayılı “Rehber Öğretmenler” konulu yazısında;” Rehber öğretmenlerin bireysel ve grup eğitimi derslerine/seanslarına girip girmeyeceklerine dair “ valiliklerin görüş istemeleri üzerine;Talim Terbiye Kurulu’ndan görüş istenmiştir.          Psikolog ve Rehber Öğretmenlerin Özel Öğretimde Ders/ Seans Görevi-  Makalem                        SON ŞEKLİ İLE (20.04.2007)ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ, KADROLU OLARAK GÖREV YAPAN (ÖĞRETMEN,UZMAN VE USTA ÖĞRETİCİLER İLE DİĞER PERSONELİN)  YASAL DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ÇİZELGE-Makalem”

 

22/07/2005 tarih ve 25883sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği:

7) Rehber öğretmen: Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen yüksek öğretim programlarından birini tamamlamış, öncelikle özel eğitim alanında yüksek lisans yapmış veya özel eğitim alanında hizmet içi eğitim programlarına katılmış kişiyi,

11) Psikolog: Üniversitelerin psikoloji alanında lisans eğitimi almış veya 'Psikolog' unvanı alan atipik ve uyum güçlüğü olan bireylere tanılama ve terapi hizmetleri veren kişiyi,  Gerek Psikolog Gerekse PDR /Rehber Öğretmenlerin Görevleri--Makalem

   MEB’ e Bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görevli Psikolog/ Rehber Öğretmenlerin Derse Girememeleri-Makalem:

Talim Terbiye Kurulunun; 12.07.2004 tarih ve 119 : Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler: Psikoloji Bölümü (*) ▀ Psikoloji▀ Eğitim Psikolojisi▀ İnsan İlişkileri ▀ Sosyoloji▀ Gerontopsikiyatri (Yaşlı hizmetleri    alanı)▀ Gezerek özel eğitim▀ Grup gözetimi ve eğitimi▀ Özel eğitim alan uygulamaları    (Rehberlik ve Araştırma    Merkezlerinde)  

    Rehber Öğretmen : 1. Rehberlik ve Psikolojik    Danışmanlık   Bölümü/Anabilim Dalı 2. Psikoloji Bölümü (*)  Bu çizelgede  Okutacakları dersler boş bırakılmıştır  

 Psikoloji alanına sadece Ortaöğretim alan Öğretmeliğine ; Tezsiz Yüksek Lisans yada Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan, Psikoloji Bölümü mezunlarının atanabildiği; TABLOYU LÜTFEN!.. DİKKATLİ İNCELEYİNİZ”

           MEB’ na bağlı kurumlara “Resmi yada Özel” atanan Psikoloji yada PDR mezunları 'Lütfen.., PSİKOLOJİ  yada PDR mezunu olanlar; MEB'e bağlı eğitim-öğretim kurumlarına, atama istendiğinde;  Rehber Öğretmen kadrosu ile atanırsınız. Ancak  PSİKOLOG, PSİKOLOİK DANIŞMAN  ünvanlarınızıda  kullanabiirsiniz'  MEB de mevcut kanun ve yönetmelikler gereği; “Rehber Öğretmen” kadrosu bulunmaktadır.

   Bu durumn bilinmesine rağmenözel öğretimde neden farklı uygulaalar, bekleniyor. Özel eğitim dikkate alındığında, diğer yönetmelikler kadar, kendi meslekleri için çıkarılmış olan “Rehberlik ve Psikolojik Danışa Hizmetleri yönetmeliği” niçin işlerine gelmediği zaman göz ardı ediliyor. Anlayamıyorum.

   Rehberlik ve Psikolojik Danışa Hizmetleri yönetmeliği: Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman): Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti veren, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde psikolojik hizmetler alanında lisans eğitimi almış personeli,  Verilemeyecek Görevler: Madde 55 -Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez. Ancak bu durum yönetici olarak atanmalarına engel teşkil etmez.

    Psikoloji alanına,”Resmi Eğitim Kurumlarına, Psikoloji Bölümü mezunlarının Rehber Öğretmen ünvanı ile atanabildiği, ancak Psikolog ünvanını da kullanabildiği; PDR mezunlarının Rehber Öğretmen olarak atandıkları, ancak Psikolojik danışman ünvanını da kullanabildikleri unutulmamalıdır. Yine rehber öğretmenlere , aylık karşılığı ders görevi verilmediği, ancak 18 saat ders niteliğinde yönetim görevi verildiği, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 55.maddesine göre de rehber öğretmenlere ders görevi verilemeyeceğinden; Rehber öğretmenlerin bireysel ve grup eğitimi derslerine/ seanslarına giremeyeceklerdir.

       Son olarak; Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün 13 Temmuz -2009 tarih  ve 19.01.02.420/6697 sayılı;  “EĞİTİM VERECEK PERSONEL” konulu  yazıda:

a)     26.03.009  tarih ve B.0.8.TTK.0.01.2.04/323.04/2310 sayılı Talim Terbiye Kurulu mütalaası,

b)     27.03.2009  tarih ve B.0.8. ÖÖG.01.02.420/3023 sayılı yazı,

c)     08.07.009  tarih ve B.0.8.TTK.0.01.2.04/323.04/5084 sayılı Talim Terbiye Kurulu

 

       “EĞİTİM VERECEK PERSONEL VE UYGULAMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR” bölümünde:

1.      Bir Destek Eğitim Programının ”Modülün” eğitimini alacak özürlü bireye, zorunlu eğitim personeli tarafından,  ayda en az 2 “iki” saat  eğitim verilir.

2.        27.03.2009 tarih ve 3023 sayılı, Eğitim Verecek Personel; konu yazının, Modül Çizelgelerinin altında, küçük puntolu yazı ile tekrarlanmıştır. 2. Madden sonra gelen aşağıdaki paragraf ifade edilmiştir.  Gerek 27.03 2009 tarihli,gerekse 13 Temmuz 2009 tarihli “Eğitim Verece Personel “ konulu, her iki yazıda;                                                  Rehber Öğretmenlerle ilgili olarak:   “Zihinsel Engelli Bireylerin Destek Eğitim Programı”  Toplumsal yaşam Becerileri, Toplumsal Hayat Modülü, ” Özel Öğrenme Güçlüğü “ Disleksi” Destek Eğitim Programında “Öğrenmeye Hazırlık Modülü”;

        Zorunlu eğitim personeli tarafından,  ayda en az 2 “iki” saat  eğitimden sonra “1. Madde”  kalan eğitimi “2009’ da, 4 saat; 2010’ da, 6 saat”                          

      Rehber Öğretmenlik Kadrosunda İstihdam Edilmemek kaydıyla “ Bu Kadrodaki Rehber Öğretmen, Kurum açılışında zorunlu personeldir” Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Ana Bilim  Dalı veya Psikoloji Bölümü mezunları da verebilir. Yukarda belirtilmek istenen, Psikolojik Danışman-Rehber Öğretmenin zorunlu personel olarak, yapacakları görevleri, ilgili makalemde ayrıntılı belirttim”  Rehberlik ve Psikolojik Danışa görevleri, ile Eğitim Programları, Bireysel Eğitim Programı Geliştirme Kuruluna katılmak vb asli görevleri yaptıkları için ayrıca ders görevi verilemez.

    Son olarak, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün …….. tarihinde yayımladığı “ÖZÜRLÜ BİREY MODÜLÜ UYGULAMA KLAVUZUNDA”

    Eski destek Eğitim Programlarında: Psikolog veya Rehber Öğretmen; Zorunlu Personel oldukları; ancak, Psikolog derse girerken yine Rehber Öğretmen derse giremez. Hükmü yer alırken; Yeni Destek Eğitim Programlarında “modüllerde “ ise Psikolog, “ Zorunlu Değil, Derse girer.” İfadesi yer almaktadır.

Burada Rehber Öğretmen zorunlu personel olmaktan çıkarılmış yorumu yapılması yanlıştır.   1. Madde, dikkatlice okunduğunda; “Bir Destek Eğitim Programının ”Modülün” eğitimini alacak özürlü bireye, zorunlu eğitim personeli tarafından” Eğitim Programlarında eğitim verecek, zorunlu personel kastedilmektedir.Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim verecek personel “Eğitimci yani öğretmen olması kadar doğal bir durum yoktur. Tabii ki;Psikolog, Fizyoterapist, Odiyolog, Konuşma Terapisti vb. dışında…” Rehber Öğretmen’e Ders görevi verilmemesi hükmü, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlandığı tarihten beri-2006 değişmeyen bir hükümdür.Çünkü, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 31.Maddesi – (1) Her derece ve türdeki kurumlara öğretmen olarak atanacaklarda resmî öğrenim kurumlarına atanacaklarda aranan nitelik ve şartlar aranır. Resmî dengi bulunmayan özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde Bakanlıkça belirtilen nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir. Hükmü yer almaktadır.

 

        Sonuç olarak, Özel Öğretim kurumlarının hemen, hemen tamamında,“Özel Öğretim Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Eğitim Kursları, Dershaneler vbRehber Öğretmen kadrosu, zorunlu bulundurulması gereken personeldir. Ancak ders görevi verilemez.

“Zorunlu Rehber Öğretmenlik kadrosunda istihdam edilmeyen, Rehber Öğretmen veya Psikolog derse girer. 13 Temmuz 2009 tarihli “Eğitim Verece Personel “ Madde-2 yukarıda yer almıştır”

       MEB. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nce 2009- ocak ayından itibaren 'Özellikle, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde uygulamalar, yeni modül programları, eğitim verecek personel ... vb. '  çıkarılan genelge ve yazılar yanlış anlaşılmalara ve yorumlamalara neden olmaktadır. Daha önceki makalelerimde vurgulamıştım. Eğitim-öğrtim kurumlarında; yönetim,eğitim-öğretim, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri 'eğitimin üç saç ayağı'  eğitim-öğretimle iç içe ve birbiriyle ilişkili ve birbirini tamamlayan unsurlardır. Bu hizmetlerden birinde görülecek aksaklık tüm sistemi ve kurumu olumsuz etkiler.....

     Yukarıda belirtilen ookgm. 'nin son açıklamaları...... özellikle kurum yöneticilerince Psikoloji/PDR mesleği konusunda, yanlış yorumamalara ve izlenimler edinmeye sebep olmuştur ve olmaktadır. 'Psikolog ve PDR ' nin imza yetkisi kalktı, derse/sensa giremiyor, ' zorunlu eğitim personeli kadar görev ve işlevi kalmadı, o zaman neden bu alana önem verelim vb. ' olumsuz ve ilgisiz ve yalnız kar amaçlı ticari kurumlara has düşünceler.... EĞİTİM KURUMLARINA YAKIŞMAYAN..... 

     BİLGİSİZLİKyaa YANLIŞ YORUMAMALARDAN  KAYNALANAN, ANCAK MEVZUATLA ÖRTÜŞMEYEN YANLIŞ ORUM VE BİLGİLENDİRMELERDİR.

   YALNIZ ÖZEL EĞİTM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ DEĞİL; RESMİ KURUMLARDA VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA: BU GÜNE KADAR ZORUNLU PERSONEL OLARAK MEB' NCA,  REHBER ÖĞRETMEN KADROSUNDA GÖREVLENDİRİLEN 'PSİKOLOG yada  PDR Öğretmen' le İLGİLİ YÖNETMELİKLER, GENELGELER GEREĞİ, ZORUNLU KADRODA GÖREVLİ OLANLARA DERS GÖREVİ YADA SEANS GÖREVİ VERİLEMEZ.Çünkü mevzuat gereği, çalıştıkları kurumlarda, yaptıkları görevler karşılığı maaş ve ücret alırlar.

    'Son olarak,yukarda belirtilen genelgede de bu husus özellikle vurgulanmakta; zorunlu personel dışında görevlendirilen Psikolog yada PDR personeline, ' 2. Psikolog/PDR '  zorunlu 2 saatden sonrak ders/seans görevi verilir. İfadesi yer almaktadır'  

      İLGİLİLERİN, BU DOĞRULUDA UYGULAMALAR YAPMAMASI HALİNDE YASAL SORUMLULKTAN KURTULAMAYACAKLARDIR......

     2.07.2009 tarihinde TBMM' nde bu konudaki soru önergesine; MEB Sayın, Nimet ÇUBUKÇU benim yorumlarım doğrultusunda yanıt vermişlerdir.

 

   Acilen, bu yanlış anlaşılmaları ve yorumlamaları ortadan kaldıracak;MEB ilgilelerin bir açıklama yapması yada genelge yayımlanması, ileride telfisi mümkün olayacak yanlış uygulamaları ortadan kaldıracaktır.Düşüncesindeyim.  'Psikolog yada PDR alanın her kurumda olmazsa olmaz görevleri olduğu, psikolojik danışma ve öğrenci kişilik hizmetlerini yürüttükleri, zorunlu personel oldukları,  Rehberlik ve Psikolojik Danışma  Hizmetleri Kurulu ve  Bieysel Eğitim ve Geliştirme Kurulu'na  ZORUNLU PERSONEL olarak katılmaları gerektiği, okullarda eğitim ve öğretim verme görevleri olmadığı, Öğrenci Kişilik Himetlerini yürüttükleri için tüm eğitim kurumlarda birlik sağlamak için ders/seans görevi verilemez  açıklaması /kararı verildiği..... Psikolojik Danışma ve Rehberlk Hizmetleri Yönetmeliği ve kurumların yapısına ve işlevine göre ayrıca görevleri bulunduğu, vb '  bu alana zorunlu ihtiyaç bulunmaktadır......

    İlgililerin, en kısa sürede özel öğretim dahil tüm eğitim kurumlarında Psiklog/PDR önemi ve statüsü konusunda bir açıklama yada genelge ile bu yanlış anlaşılma ve yorumlamaları düzelteceklerini; umut etmekteyim....

   

        Benim bu konudaki kişisel görüşüm:

 

      Psikoloji, Eğitimde Psikolojik  Hizmetler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programları kardeş programlardır. Her üç programın da ortak noktası Psikoloji Bilimi:” insan ve hayvan davranışları inceleyen bilim dalı….” ile ilşkili alanları içermesidir. Başlangıçta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanununda ve O yıllarda uygulanan Eğitim Siteminin yapısı gereği, bu mesleğe öncelikli olarak eğitim sektöründe önem verilmeye başlanmıştır “Bu yönü ile psikolojik hizmetler açısından, rehberlik ön plana getirilerek; her bireyin ihtiyaç duyduğu psikolojik danışma rehberliğin gölgesinde bırakılmıştır.  Bu amaçla eğitim-öğretim kurumlarında Rehberlik Büroları, Rehberlik Servisleri oluşturulması ile sorunlar başlamıştır.  Bu birimlerin adı “Psikolojik Danışma servisi, Birimi, Merkezi vb.” ismlerle ifade edilseydi; bu gün yaşanan sorunlar yaşanmayacaktı. O yıllarda, başta  hastanelerde görevli doktorlar 'psikiyatristler bile', psikologlara direnmiş “Hatta tıp mezunu musun? Soruları ile sık, sık karşılaşılmıştır”  ve tıp mezunu olmadıkları için küçümsüyerek kendilerinin alanına girmeyen, psikologların alanı ile ilgili konuları, bile bile; görev paylaşımı ve etik ilkeler gereği hastalarını “danışanlarını” psikologlara  havale yapmamışlardır. “Özellikle, Psikoterapi, Psikolojik Danışma…..” Bu günlere gelinceye kadar ve psikolog, psikolojik danışma ve meseğinin tanıtıımı için ne mücadeleler verilmiştir...

    Bütün bu yönleri ile ele aldığımızda Psikoloji ve PDR kardeş programladır. Bu güne kadar çözümsüzlük yarata alandan professörlerin, geçmişteki hatalarını telafi etmelei için ellerin fırsat geçmiştir. Kardeş programları birbirine düşman eden ve bu alanların gelişimii önleyen bir çok sorunun tek çözümü:Üniversitelerin ilgili bölüm başkanlarının,ilgili dernek ve kuruluş temsilcilerinin bir araya gelerek, olumlu ve ülke yararına kararlar  almaları; YÖK’ ün bu doğrultuda karar almasında, etkin olmalıdırlar.“Çağımızda ağırlıklı olarak eğitim, sağlık, adalet vb. bakanlıklara bağlı kurumlarda, yanlış anlaşılmalar neden olan servis ve birimler yerine “Psikolojik Danışma Hizmetleri” adlı birimler oluşturulmalıdır. “Bu birimlerde, Psikiyatr, psikolog, psikolojik danışman, uzman terapistler……” görevlendirilmelidir.  Ayrıca tüm bakanlıkların taşra teşkilatlarına bağlı kurumlar da bile bu birimler oluşturulmalıdır. Burada görev yapan insan unsurudur. Ülkemizde, özellikle bu çğda; sağlıklı bireyler yetiştirmenin ve sağlıklı topluma dönüşmemizin yolu budur. Çzğımızda gerçekte her insanın ihtiyaç duyduğu bu alanın: gelişimini, önemini ve uzmanlık alanlarını attırıcı kararlar alınma zamanı geldi geçiyor bile!... Diye düşünüyorum……

 

   İlgilenenlere, Saygılarımla….

                                                                        Psikolog/ Halil TÜRKMEN

 

 

    MAKALEME EK:

 

NOT: 15 Ekim 2009 'da sitelerimde, rehabiltasyon.com, psikologum1952.blgcu, tavsiyeediyorum.com, uzmanlarız.com vb. onlarca sitede ' Yukardaki Makalem' yayımlanmıştır. Ben bu makalem sonrası ir açıklamanı da MEB Yetkililerinden yapılmasıın doğru olacağını belirtmiştim. Bunun üzerine MEB Özel Öğretim Kurumları Geel Müdürlüğübu konuda önce bir duyuru, sonra da aşağıdaki genelgeyi yayımlamıştır. İlgililerin bu duyarlılığna teşekkür ederim   MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün 25 Kasım 2009 tarih 13419 sayılı 'Rehber Öğretmen ve Psikolog' konulu, Genelgesi incelendiğinde; Ekim 2009 da kaleme aldığım yukardaki ve daha önce yayımladığım Makalelerimle birebir örtüştüğünü göreceksiniz.

 

        Saygılarımla...


Yorumlar